Warning: session_start() [function.session-start]: open(sessions\sess_5333f1a9c91b9117f93f3dd432fbe3a3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in E:\rmutl_elibrary\elibrary\index.php on line 3
RMUTL e-Library
 
 
 
 
 
  แสดงหมวดย่อยใน " งานวิจัย " ทั้งหมด
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-189 จากทั้งหมด 189 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
  รายการหนังสือ  
 
 
 

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดยอด)
ผู้แต่ง : อนุชา แก้วหลวง
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : อาจารย์--วิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ (เจ็ดยอด)--อาจารย์--วิจัย

รายงานวิจัยฉบับนี้ให้ข้อมูลจากการศึกษาปัจจัยของการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมงาน โดยศึ... รายละเอียด..

1

เรื่อง : ออกแบบชุดไทยสำหรับสวมใส่วันศุกร์ของวิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : รจนา ชื่นศิริกุลชัย และคณะ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เสื้อผ้า--การออกแบบ

รายงานการวิจัยฉบับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบชุดไทยสำหรับสวมใส่ในวันวันศุกร์ให้กับบุคลากรชายและหญ... รายละเอียด..

2

เรื่อง : การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถาศึกษา
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุปผา เมฆสีทองคำ และธีรวัฒน์ ฆะราช
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : จริยศึกษา, จริยธรรม--วิจัย, คุณธรรมจริยธรรม -- ตัวบ่งชี้, คุณธรรม

รายงานวิจัยเรื่องที่ 4 ใน 4 ของชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและ... รายละเอียด..

3

เรื่อง : การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ วิรัชชัย และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : จริยธรรม--ไทย, จริยธรรม, คุณธรรมจริยธรรม -- ตัวบ่งชี้, คุณธรรม

เป็นรายงานวิจัยเรื่องที่ 3 ใน 4 ของชุดโครงการ เรื่องการพัฒนาตังบ่งชี้คุณธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการ ส... รายละเอียด..

4

เรื่อง : การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และศจีมาจ ณ วิเชียร
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : จริยธรรม--ไทย, จริยธรรม--วิจัย, คุณธรรมจริยธรรม -- ตัวบ่งชี้, คุณธรรม, การพัฒนาจริยธรรม--วิจัย

รายงานวิจัยเรื่องที่ 2 ใน 4 ของชุดโครงการ เรื่องพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการส... รายละเอียด..

5

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้แต่ง : วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ภาษาไทย--ตำราสำหรับชนต่างชาติ--วิจัย, ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน--วิจัย

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ โดยให้ข้อมู... รายละเอียด..

6

เรื่อง : รายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา
ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การศึกษา--วิจัย, การประเมินผลภายใน--วิจัย, การประเมินผลทางการศึกษา--ไทย--วิจัย

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประเมนผลภายในที่มีความเป็นเอกภาพในเชิงหลักการ แต่มีควา... รายละเอียด..

7

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาเขตพื้นที่ในประเทศสหรัฐและอังกฤษ
ผู้แต่ง : สมาน อัศวภูมิ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การศึกษา--อเมริกา, การศึกษา--อังกฤษ, การศึกษา--การบริหาร, การศึกษา--การจัดการ--อเมริกา, การศึกษา--การจัดการ--อังกฤษ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษ... รายละเอียด..

8

เรื่อง : รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาวะการขาดแคลนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและข้อเสนอแนวทางแก้ไข
ผู้แต่ง : สุทธศรี วงษ์สมาน, พิณสุดา สิริธรังศรี และสะอาดลักษณ์ จงคล้ายกลาง
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : อาจารย์--อัตรากำลัง, บุคลากรทางการศึกษา--ไทย--อัตรากำลัง--วิจัย, บุคลากรทางการศึกษา--อัตรากำลัง, ครู--ไทย--อัตรากำลัง--วิจัย, ครู--อัตรากำลัง, การศึกษา--การบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าได้พยายามแก้ปั... รายละเอียด..

9

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง : มานิต บุญประเสริฐ...[และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ภาวะผู้นำทางการศึกษา--ไทย--วิจัย, ผู้นำทางการศึกษา--ไทย--วิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศจ... รายละเอียด..

10

เรื่อง : การวิจัยของครู = Action research
ผู้แต่ง : อุทุมพร จามรมาน
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วิจัย, ครู, การศึกษา--วิจัย

หนังสืองานวิจัยของครูเล่มนี้ มีเนื้อหาอันประกอบได้ด้วย ความสำคัญของงานครู การวิจัยของครู โดยครู และเ... รายละเอียด..

11

เรื่อง : รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
สำนักพิมพ์ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การพัฒนาครู -- วิจัย, กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ -- ศึกษา -- วิจัย, ครู--การสงเคราะห์, บุคลากรทางการศึกษา--การสงเคราะห์

เอกสารรายงานการวิจัยฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยว... รายละเอียด..

12

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่
ผู้แต่ง : ฉันทนา จันทร์บรรจง
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การศึกษา--ญี่ปุ่น, การศึกษา--การจัดการ--ญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเ... รายละเอียด..

13

เรื่อง : รายงานการวิจัย ความต้องการสินเชื่อและภาระหนี้สินของข้าราชการครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ 2544 = Demands for credits and amount of debts of the teachers of Rajamangala institute of technology, 2001
ผู้แต่ง : นิตยา คุ้มพงษ์, เมรีนา ปลื้มปัญญา และมานิตย์ มัลลวงศ์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สินเชื่อ, ครู--ภาวะเศรษฐกิจ, ครู--ค่าใช้จ่าย, การกู้ยืม

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม, ความต้องการสินเชื่อและ ภาระหนี้สิน ตลอดจนปัญหาและแ... รายละเอียด..

14

เรื่อง : การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร และพิศมัย อรทัย
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : จริยธรรม, คุณธรรม

การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม เป็นรายงานวิจัยเอกสารที่จัดทำขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสา... รายละเอียด..

15

เรื่อง : การนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 ภาคเหนือ = The 1st regional research expo: northern thailand
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

หนังสือการนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่1 : ภาคเหนือ ได้ให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ประวัติและโครงส... รายละเอียด..

16

เรื่อง : แนวทางการควบคุมพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในโรงฝึกงานของนักศึกษาช่างอุตสหกรรม สถาบันเทคโนโลย
ผู้แต่ง : นิเวศน์ ประสารศรี
สำนักพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม--เชียงใหม่, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ--นักศึกษา

หนังสือรายงานการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางการควบคุ... รายละเอียด..

17

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย
ผู้แต่ง : มัทนา พนานิรามัย
สำนักพิมพ์ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การสำรวจการใช้เวลา--ไทย--วิจัย, การศึกษาเวลา--ไทย--วิจัย, การบริหารเวลา--ไทย--วิจัย

รายงานการวิจัยเล่มนี้ ได้ศึกษาถึงแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาและ ศึกษาค... รายละเอียด..

18

เรื่อง : วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ผู้แต่ง : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
สำนักพิมพ์ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วิจัย, การศึกษา--วิจัย

หนังสือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่... รายละเอียด..

19

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการอ่านซ้ำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยธุรกิจและอัตราความเร็วของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : วิไลวรรณ กิจจาหาญ,ประลอง ครุฑน้อย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ภาษาไทย--การอ่าน, การอ่านภาษาไทย

หนังสือรายงานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และอัตราความเร็วของนักศึกษาระดับปริญญ... รายละเอียด..

20

เรื่อง : รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, นักศึกษา--วิจัย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ปวส.และคะแนนส... รายละเอียด..

21

เรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสหกรรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนตามปกติ
ผู้แต่ง : วรวรรณ เสนาวงศ์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นักศึกษาฝึกสอน, ทักษะการสอน--วิจัย, การสอนด้วยสื่อ--วิจัย

รายงานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสหกรรม... รายละเอียด..

22

เรื่อง : รายงานการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ผู้แต่ง : ปาริชาติ บัวเจริญ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันการศึกษา--ไทย--วิจัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพร้อมทางการเรียน, การศึกษาเปรียบเทียบ--วิจัย

รายงานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับนิสัยในการเรียนและสถาพแวดล้อมทางบ้านของนักศึกษา ที่มีผลการเร... รายละเอียด..

23

เรื่อง : รายงานการวิจัย ผลการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ณ วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : เมรีนา ปลื้มปัญญา,วิวัฒน์ ภัททิยธนี และสมใจ ชื่นวัฒนาประณิธิ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คุณธรรม, การดำเนินชีวิต--การฝึกอบรม

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมมากน้อยเพียงใด นักศึกษาตระห... รายละเอียด..

24

เรื่อง : รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : นิเวศน์ ประสารศรี, ประยงค์ ใสนวน, คูณธนา เบี้ยวบรรจง, สมบัติ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การบริหาร--วิจัย, การบริหาร--ความพอใจ--วิจัย

รายงานการสิจัย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงาน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิ... รายละเอียด..

25

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่องความพร้อมและความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ กับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = The Readiness and Needs for E-Commerce of SMEs in Chiang Mai Province
ผู้แต่ง : นิตยา เจรียงประเสริฐ,พัชรา ตันติประภา,เขมกร ไชยประสิทธ์
สำนักพิมพ์ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ธุรกิจขนาดย่อม

รายงานการวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาความพร้อม ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ... รายละเอียด..

26

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ (อินทนนท์) = "Water Resource Management for Utilization of the Rajamangala Institute of Technology , Northern Campus (Intanon)
ผู้แต่ง : บัณฑิต เผ่าวัฒนา,ภัทรา วงษ์พันธ์กมล
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ทรัพยากรน้ำ -- การจัดการ

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด... รายละเอียด..

27

เรื่อง : การวินิจฉัยสั่งการ
ผู้แต่ง : เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
สำนักพิมพ์ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การตัดสินใจ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา เช่น การจัดการเชิงศาสตร์ ปัญหาการจัดการและตัวแบบของการจัดการเชิงศาสตร์ การบร... รายละเอียด..

28

เรื่อง : การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การบริหารการศึกษา -- เกาหลี

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสาธา... รายละเอียด..

29

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Factors Affecting Academic Achievement of North-Chiang Mai college Undergraduate Students
ผู้แต่ง : ชลธิรศน์ สุนทรานนท์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่, นักศึกษา -- การเรียน -- วิจัย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และศึกษา... รายละเอียด..

30

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ของโครงงานเงินกู้ธนาคารโลกในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้แต่ง : สะอาด วรรณภีร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เครื่องมือ

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลสภาพการใช้เครื่องมือ - วัสดุอุปกรณ์ของโครงการเงินกู้ธนาคา... รายละเอียด..

31

เรื่อง : รายงานการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การศึกษา--วิจัย, การศึกษา -- ไทย, การศึกษา

หนังสือรายงานการวิจัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำเ... รายละเอียด..

32

เรื่อง : รายงานการวิจัย การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและเศษผักโดยวิธีการหมักแบบกองแถว = Windrow Composting of Dry leaves and Vegetable Wastes
ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, ครรชิต เงินคำคง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ปุ๋ยหมัก -- การผลิต, ปุ๋ยหมัก

รายงานการวิจัย ให้ความรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและเศษผักโดยวิธีการหมักแบบกองแถว ให้ข้อม... รายละเอียด..

33

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง สภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Food Hygiene in Chiang Mai University
ผู้แต่ง : ปรีชา วงศ์ทิพย์
สำนักพิมพ์ : สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : อนามัย, สุขาภิบาลอาหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาสภาวะการสุขาภิบาลอาหารของร้านจำหน่ายอาหารภายในมหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งทาง... รายละเอียด..

34

เรื่อง : คุณภาพชีวิตชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนรอบศูนย์กลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี
ผู้แต่ง : สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์
สำนักพิมพ์ : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คุณภาพชีวิต

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากรในชุมชนรอบศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยแบ่งเ... รายละเอียด..

35

เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยใช้ปรีชาสามารถเป็นฐาน
ผู้แต่ง : รัชนี รัตนา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : อารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์

หนังสือรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฉลาดรู้ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แ... รายละเอียด..

36

เรื่อง : รายงานการวิจัย การออกแบบชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาจิตวิทยาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : วิไลรัตน์ แสงศรี
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แบบเรียนสำเร็จรูป, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ -- วิจัย, การเรียนรู้ -- แง่จิตวิทยา, การเรียนรู้ (จิตวิทยา)

หนังสือรายงานการวิจัย เพื่อสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาจิตวิทยาทั่วไป เรื่องบุคลิกภาพ การปรับตัวและ... รายละเอียด..

37

เรื่อง : รายงานการวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- การศึกษาและการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การศึกษา -- การจัดการ, การศึกษา

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยนำเสนอการวิจัยตามลำด... รายละเอียด..

38

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่องโคงการพัฒนาคุณภาพไวน์จากผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
ผู้แต่ง : ดร.ลูกจันทร์ ภัครัชพันธ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

39

เรื่อง : หน่วยแรงประสิทธิผลในตอนเริ่มต้นในดินรับน้ำหนักบรรทุก
ผู้แต่ง : สุเทพ นิ่มนวล
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : กลศาสตร์ของดิน, ปฐพีกลศาสตร์

รายงานการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้องในรูปปิด ( Closed from solution) ของหน่วยแรงประสิทธิผลและระย... รายละเอียด..

40

เรื่อง : รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ผู้แต่ง : พิชยา อริยานนท์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ความฉลาดทางอารมณ์ -- เชียงใหม่, ความฉลาดทางอารมณ์

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนำเสนอข้อมูล... รายละเอียด..

41

เรื่อง : รายงานการวิจัย การวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : ปาริชาติ บัวเจริญ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถิติ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), สถิติ -- การศึกษาและการสอน

รายงานการวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสถิติ 1 ในระดับปริญญาตรี 3 ด้าน ดังนี้ 1.ผลสัมฤ... รายละเอียด..

42

เรื่อง : ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ทำนายกำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ของมอร์ต้าร์ผสมฝุ่นหินปูน
ผู้แต่ง : เลิศ พัดฉวี และ ธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : หินปูน, มอร์ต้าร์, กำลังวัสดุ -- การทดสอบ

รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ. 200 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง พฤศจิกายน 2545 เรื่องความสัมพันธ์ท... รายละเอียด..

43

เรื่อง : การประเมินคุณสมบัติของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ข้อกำหนดของซูเปอร์เพฟ
ผู้แต่ง : ชยธันว์ พรหมศร, ธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก, เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ, พรชัย ศิลารมย์, ณรงค์ชัย นุ่มกรรณ์
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แอสฟัลต์ -- การทดสอบ, แอสฟัลต์คอนกรีต, แอสฟัลต์คอนกรีต -- การทดสอบ

รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ. 205 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง มกราคม 2546 เรื่องการประเมินคุณสมบ... รายละเอียด..

44

เรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติด้าน BOND STRENGTH ของ LATEX BONDING AGENTS ด้วยวิธี SLAN SHEAR
ผู้แต่ง : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์, องอาจ คูหาภินันทน์, ณัฐสม สงวนวงษ์
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ถนน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม, ถนนคอนกรีต

รายงาน ฉบับที่ วพ.163 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กรกฎาคม 2541 เรื่องการศึกษาคุณสมบัติด้าน B... รายละเอียด..

45

เรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของรีไซเคิลโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำที่มีผลต่อแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 และแอสฟัลต์คอนกรีต
ผู้แต่ง : สมัคร สนทอง, นิตยา สาระบรรจง
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โพลิเอทิลีน, แอสฟัลต์ซีเมนต์, แอสฟัลต์คอนกรีต, แอสฟัลต์

รายงานวิจัย ฉบับที่ วพ. 187 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 2544 เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของรีไซเค... รายละเอียด..

46

เรื่อง : วิเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษา กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : สุทิน ประเสริฐสุนทร
สำนักพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- วิจัย

งานวิจัยเล่มนี้ศึกษาถึงสภาพ เงื่อนไข เนื้อหา วิธีการจัด และลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการในก... รายละเอียด..

47

เรื่อง : รายงานการวิจัย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ พงศ์พฤกษธาตุ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้, วิชาชีพ -- การอบรม

รายงานการวิจัยเล่มนี้เป็นการประเมินและศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด... รายละเอียด..

48

เรื่อง : รายงานการวิจัย ผลการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ณ วัดอุโมง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : เมรีนา ปลื้มปัญญา,วิวัฒน์ ภัททิยธนี และสมใจ ชื่นวัฒนาประณิธิ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คุณธรรม, การดำเนินชีวิต--การฝึกอบรม

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมมากน้อยเพียงใด นักศึกษาตระห... รายละเอียด..

49

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดยแบคทีเรียแลคติก (A study on exopolysaccharide production by lactic acid bacteria)
ผู้แต่ง : ศศิธร วงศ์เรือง,พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์,ประเสริฐ หาญเมืองใจ,ชรินทร์ เตชะพันธุ์
สำนักพิมพ์ : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ -- วิจัย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ที่มีเชื้อแบคทีเรียแลคติกผลิตขึ้นและ... รายละเอียด..

50

เรื่อง : การทรุดตัวของคันทางที่ปรับปรุงคุณภาพดินด้วยแผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ำ
ผู้แต่ง : ยงยุทธ แต้ศิริ, ไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ถนน -- คันทาง -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม, แผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ำ -- การใช้ประโยชน์

รายงานฉบับที่ วพ.173 ศูนย์วิจัยและพัฒยางานทาง กรมทางหลวง ตุลาคม 2541 เรื่อง การทรุดตัวของคันทางที่ปร... รายละเอียด..

51

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ในการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่
ผู้แต่ง : บุญสวาท พฤกษิกานนท์, จรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์, สิริเกียรติ รัชชุศานติ
สำนักพิมพ์ : ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สหกรณ์ออมทรัพย์ -- วิจัย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ในการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตอำเภอเมือง จั... รายละเอียด..

52

เรื่อง : การศึกษากำลังของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเก่าปรังปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์
ผู้แต่ง : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์, มีฤกษ์ พัสระ
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แอสฟัลต์, แอสฟัลต์คอนกรีต

รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ.177 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง กรมทางหลวง มกราคม 2543 เรื่องการศึกษากำลังของผิวท... รายละเอียด..

53

เรื่อง : การประเมินกำลังประลัยของ Tieback ในดินแกรนิตคงสภาพโดยใช้การทดสอบ IOWA BORE-HOLE CREEP
ผู้แต่ง : ชยันต์ เจริญพร, สุเชษฐ์ เอี่ยมเชย
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ดินแกรนิต -- การทดสอบ, ถนน

รายงาน ฉบับที่ วพ.199 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กันยายน 2546 เรื่องการประเมินกำลังประลัยขอ... รายละเอียด..

54

เรื่อง : รายงานการวิจัย การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและขยะโดยวิธีหมักแบบใช้ออกซิเจน = Aerobic composting from dry leaves and soild waste
ผู้แต่ง : ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ปุ๋ยหมัก -- การผลิต, ปุ๋ยหมัก

รายงานฉบับนี้ เป็นการศึกษานำขยะสารอินทรีย์และใบไม้แห้งมาทำปุ๋ยหมักตามกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน ซึ่... รายละเอียด..

55

เรื่อง : ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อนโดยใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวม
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา และ สมัคร สนทอง
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คอนกรีต -- การผสม, แอสฟัลต์คอนกรีต

รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ.192 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 2545 นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผิวทางแอ... รายละเอียด..

56

เรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวของถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่ (ตอน 2-A/2)
ผู้แต่ง : ยงยุทธ แต้ศิริ และ ดวงตา ศันสนียเมธา
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ถนน -- กรุงเทพฯ, ถนน -- ชลบุรี, ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่

รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ.196 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง พฤษภาคม 2545 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท... รายละเอียด..

57

เรื่อง : คุณสมบัติความเค้นความเครียดของวัสดุปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ภายใต้การทดสอบกำลังรับแรงอัดแนวดิ่ง
ผู้แต่ง : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วัสดุการทาง -- การทดสอบ, ดินซีเมนต์

รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ.179 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กุมภาพันธ์ 2543 เรื่องคุณสมบัติความ... รายละเอียด..

58

เรื่อง : การประเมินสภาพผิวทางถนนที่มีผิวชนิดปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต โดยใช้เครื่องมือ Falling weight deflectometer ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : ชยธันว์ พรหมศร, ธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก, เลิศ พัดฉวี, พรชัย ศิลารมย์
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คอนกรีต, ผิวทาง, วัสดุการทาง -- การทดสอบ

รายงานฉบับที่ วพ.206 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง เมษายน 2546 เรื่อง การประเมินสภาพผิวทางถนนท... รายละเอียด..

59

เรื่อง : รายงานการวิจัย การใช้โครงงานหนีงสือการ์ตูน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาศิลปกรรม = Using cartoon book project to promote english language skills of fine arts students
ผู้แต่ง : วินิตยา ประเสริฐสุนทร
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้โครงงานหนังสือการ์ตูนที่มีต่อทักษะทางภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนัก... รายละเอียด..

60

เรื่อง : กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบคันทางเสริมกำลังของทางหลวง หมายเลข 11 ตอนลำปาง - ลำพูน (ตอน 2) ช่วงกิโลเมตร 30+000-40+100
ผู้แต่ง : มนตรี เดชาสกุลสม
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คันทาง -- การออกแบบ, ถนน -- คันทาง, ทางหลวง -- คันทาง

รายงานฉบับที่ วพ.208 สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง ธันวาคม 2546 เรื่อง กรณีศึกษาการวิเคราะห์เ... รายละเอียด..

61

เรื่อง : การศึกษาผลของการใช้สาร Superplasticizer ในคอนกรีต
ผู้แต่ง : ณัฐสม สงวนวงศ์
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : Superplasticizers, คอนกรีต

รายงานฉบับที่ วพ.147 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง ธันวาคม เรื่อง การศึกษาผลของการใช้สาร Super... รายละเอียด..

62

เรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับที่ วว. 5 กองวิเคราส์และวิจัย
ผู้แต่ง : VISHABN POOPATH
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

63

เรื่อง : อีลาสติคพารามิเตอร์ของดินลูกรังซีเมนต์ โดยวิธีอินไดเรคเทนไซล
ผู้แต่ง : ธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก และ สถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : กำลังวัสดุ, ดินซีเมนต์, ถนน -- โครงสร้างผิวถนน

รายงานฉบับที่ วพ.136 ศูนย์วิจัยแลพัฒนางานทาง กรมทางหลวง สิงหาคม 2537 เรื่อง อีลาสติคพารามิเตอร์ของดิ... รายละเอียด..

64

เรื่อง : รวมบทคัดย่อของรายงานฉบับที่ 1-100 = Summaries of report numbers 1-100
ผู้แต่ง : กรมทางหลวง
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : กรมทางหลวง -- ผลงาน, ถนน -- คันทาง, ถนน -- โครงสร้างผิวถนน, ทางหลวง -- คันทาง

รายงานฉบับพิเศษ กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง ธันวาคม 2529 รวมบทคัดย่อของรายงานฉบับที่ 1-100 = Sum... รายละเอียด..

65

เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาการพูดเชิงวิชาชีพ โดยใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรองที่มีต่อความสามารถทางการพูด ระดับประักาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : ทิพรัตน์ สุรสิทธิ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การพูด, การพูด -- การศึกษาและการสอน

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาความสามารถทางการพูด โดยใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรอง และการวัดผลส... รายละเอียด..

66

เรื่อง : รายงานการวิจัย ผลการใช้กิจกรรมละครที่มีต่อทักษะการฟัง-พูด ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ออาชีพ 1 = The effects of drama activity on listening and speaking skills in english for career 1
ผู้แต่ง : วินิตยา ประเสริฐสุนทร
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมละคร และความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมละคร โดยใช้นัก... รายละเอียด..

67

เรื่อง : การวิเคราะห์การจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2543-2547
ผู้แต่ง : ชวนเพลิน ศรีศักดา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ , ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ , การจัดซื้อ

รายงานการวิจัย วิเคราะห์การจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยพัสดุ พร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อครุภั... รายละเอียด..

68

เรื่อง : โครงการวิจัยการทำมาตรฐานลำไยอบแห้ง
ผู้แต่ง : นวลศรี รักอริยะธรรม
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ลำไยอบแห้ง -- มาตรฐาน, ลำไยอบแห้ง, ลำไย -- การแปรรูป

รายงานโครงการ เพื่อศึกษาการทำมาตรฐานลำไยอบแห้ง ซึ่งจะช่วยให้ลำไยอบแห้งมีคุณภาพดี และมีมาตรฐานเป็นที... รายละเอียด..

69

เรื่อง : รายงานการวิจัย การศึกษาการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ผู้แต่ง : ปาริชาติ บัวเจริญ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ความสามารถในการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนิสัยในการเรียน และสภาพแวดล้อมทางบ้าน ของนักศึกษา... รายละเอียด..

70

เรื่อง : การวิเคราะห์งาน ความพึงพอใจและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง : อุดม ตันตราสืบ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา -- การดำเนิน

รายงานการศึกษา ความพึงพอใจและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศา... รายละเอียด..

71

เรื่อง : ผลการเรียนและความสนใจในวิชา แคลคูลัส 1-1 ที่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้แต่ง : อาภรณ์ อินต๊ะชัย และ ปาริชาติ บัวเจริญ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน, คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- วิจัย , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- การศึกษาและการสอน

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาผลการเรียนและความสนใจในวิชาแคลคูลัส 1-1 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ... รายละเอียด..

72

เรื่อง : รายงานการวิจัย ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย = Cognitive and attitudes on the institutionalization of Thai political parties
ผู้แต่ง : สายันต์ ใยสามแสน,ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว,ณัฐพงศ์ ดีไพร,อำพร ใยสามแสน,ลรินทร์ทรา ไชยปัญญา
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นักศึกษา -- ทัศนคติ -- การเมือง, ทัศนคติทางการเมือง, การเมือง -- ไทย

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย... รายละเอียด..

73

เรื่อง : รายงานวิจัยสร้างสรรค์ เข็มหมุดและโซ่ตรวน ภาพบุคคลฉากขาว
ผู้แต่ง : อัษฎา โปราณานนท์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การถ่ายภาพ

เป็นงานวิจัยที่เน้นการอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์งานถ่ายภาพใน 3 ขั้นตอนคือ 1.แนวคิดทฤษฎี 2.แนวคิดปฏิบั... รายละเอียด..

74

เรื่อง : การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย
ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
สำนักพิมพ์ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เด็ก -- ไทย, การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย, การศึกษาขั้นประถม -- ไทย, การศึกษา -- ไทย

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ทักษะการเรียน ทัก... รายละเอียด..

75

เรื่อง : นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่น ในโอกาศครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -- ผลงาน

หนังสือนวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่น ในโอกาศครบรอบ 40 ปี ได้ประมวลความรู้ที่สั่งสมมาตลอด 40 ปี และคัดเ... รายละเอียด..

76

เรื่อง : Songklanakalin vol.30 no.6 november-december 2008
ผู้แต่ง : Songklanakrin Journal of Science and Technology Vol.30 No.6 November-Deccember 2008
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

77

เรื่อง : รายงานการวิจัย การเปรียบเทียบสารทึบรังสีในงานทันตกรรมเอ็นโดคอนต์ = A comparison of contrast media in endodontics
ผู้แต่ง : การุณ เวโรจน์,สั่งสม ประกายสาธก,ริตกร กิจธาดา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ทันตกรรม

หนังสืองานวิจัย นำเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบการนำสารทึบรังสีมาใช้ในการตรวจคลองรากฟันในงานทันตกรรมเอ็นโ... รายละเอียด..

78

เรื่อง : รายงานการวิจัย สภาพการหมักที่เหมาะสมในการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ ของ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้แบบแผนการทดลอง (Optimum condition of exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using experimental design)
ผู้แต่ง : พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์,ประเสริฐ หาญเมืองใจ,ศศิธร วงศ์เรือง,ชรินทร์ เตชะพันธุ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แล็กโตบาซิลลัส, เอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์, อาจารย์มหาวิทยาลัย -- วิจัย -- เชียงใหม่

หนังสือรายงานการวิจัยนี้ นำเสนอข้อมูลการหาสภาพการหมักที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไร... รายละเอียด..

79

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบวินโดวส์ล้านนา
ผู้แต่ง : ขจรศักดิ์ คันธพนิต, กริช สมกันธนา
สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ระบบวินโดวส์ล้านนา, วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการพัฒนาระบบวินโดวส์ล้านนาวำหรับทำงานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์... รายละเอียด..

80

เรื่อง : รายงานการวิจัย ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Organization commitment of official working staff in Rajamangala university of technology Lanna, Chiang Mai campus
ผู้แต่ง : มานิตย์ มัลลวงค์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : พฤติกรรมองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ

รายงานการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเ... รายละเอียด..

81

เรื่อง : รายงานการวิจัย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแก้ปัญหาเชิงเส้นโดยกราฟ
ผู้แต่ง : อาภรณ์ อินต๊ะชัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแก้ปัญหากำหนดก... รายละเอียด..

82

เรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
ผู้แต่ง : มธุรส สว่างบำรุง,จินตนา สุจจานันท์,นราภรณ์ ขันธบุตร,รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วัยรุ่น -- การใช้ยาเสพติด, ยาเสพติดกับเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ) , ยาเสพติด

รายงานผลการวิจัย ด้านพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่น นำเสนอข้อมูลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณแล... รายละเอียด..

83

เรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ
ผู้แต่ง : ประเวทย์ ทุนผลงาม, ปราณี สุรพญานนท์, อาภรณ์ อินต๊ะชัย, ปาริชาติ บัวเจริญ, ประยงค์ ใสนวน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย, คณิตศาสตร์

การวิจัยนี้ นำเสนอข้อมูลวิจัยตั้งแต่วัตถุประสงค์, วิธีดำเนินการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล... รายละเอียด..

84

เรื่อง : การหาตำแหน่งหน้าคนในภาพโดยอาศัยข้อมูลระดับสีและเส้น
ผู้แต่ง : จักรภพ ใหม่เสน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

รายงานการวิจัย เรื่องการหาตำแหน่งหน้าคนในภาพโดยอาศัยข้อมูลระดับสีและเส้น (Human face detection using... รายละเอียด..

85

เรื่อง : รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545-2549
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : วิจัย -- ไทย -- การประเมินผล.

รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน, วิธีการดำเนินงาน, อภิปราย... รายละเอียด..

86

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย, ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกต... รายละเอียด..

87

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- เกาหลี (ใต้), ทรัพย์สินทางปัญญา -- เกาหลี (ใต้), การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- เกาหลี (ใต้)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของเกาหลี ได้นำเสนอสภาพและปัญหาการ... รายละเอียด..

88

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- สิงคโปร์, ทรัพย์สินทางปัญญา -- สิงคโปร์, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- สิงคโปร์

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร ได้นำเสนอสภาพและปัญหากา... รายละเอียด..

89

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- อังกฤษ, ทรัพย์สินทางปัญญา -- อังกฤษ, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- อังกฤษ

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอนาจักร (อังกฤษ) ได้นำเสนอ... รายละเอียด..

90

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- ญี่ปุ่น, ทรัพย์สินทางปัญญา -- ญี่ปุ่น, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- ญี่ปุ่น

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น ได้นำเสนอสภาพและปัญหากา... รายละเอียด..

91

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- ออสเตรเลีย, ทรัพย์สินทางปัญญา -- ออสเตรเลีย, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- ออสเตรเลีย

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรีย ได้นำเสนอสภาพและปัญหาก... รายละเอียด..

92

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันอุดมศึกษา -- สหรัฐอเมริกา, ทรัพย์สินทางปัญญา -- สหรัฐอเมริกา, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- สหรัฐอเมริกา

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอสภาพและปั... รายละเอียด..

93

เรื่อง : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องนโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
ผู้แต่ง : ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันการศึกษา -- ทรัพย์สินทางปัญญา, ทรัพย์สินทางปัญญา, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รายการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องนโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา ได้นำเสนอสภาพปัจจุบ... รายละเอียด..

94

เรื่อง : Thammasat International Journal of Science and technology (TIJSAT) vol.10 no.2 april-june 2005
ผู้แต่ง : Thammasat University
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : Science -- Periodicals, Technology -- Periodicals

Thammasat International Journal of Science and technology (TIJSAT). This journal contains research r... รายละเอียด..

95

เรื่อง : รายงานชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
ผู้แต่ง : ระพีพรรณ ทองห่อ,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,ศริศักดิ์ สุนทรไชย
สำนักพิมพ์ : ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การท่องเที่ยว

ชุดโครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการดึงดูดและกระตุ้นให้นักท่อง... รายละเอียด..

96

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการให้บริการดูแลสุขภาพและผลผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย
ผู้แต่ง : สุวิชัย โรจนเสถียร
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โคนม -- การเลี้ยง

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตในโคนมระดับฝูงของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชี... รายละเอียด..

97

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนะและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากปัญหาโรคเอดส์ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ผู้แต่ง : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2546
สำนักพิมพ์ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โรคเอดส์ -- ไทย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยงข้องกับโรคเอดส์ การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แ... รายละเอียด..

98

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย = The potential Development of Souvenirs for Thailand Tourism Promotion
ผู้แต่ง : ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ,ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร,สัมพันธ์ เย็นสำราญ,ลัคนา พูลเจริญ
สำนักพิมพ์ : ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย , สินค้า -- ไทย -- วิจัย , ของที่ระลึก -- ไทย -- วิจัย

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของไทยเพื่อศึกษาคว... รายละเอียด..

99

เรื่อง : Agricultural Technology vol.4 num.1 june 2008
ผู้แต่ง : Rajamangala University of Thailand Tawan-Ok
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

100

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : ศริศักดิ์ สุนทรไชย,ปาลีรัตน์ การดี,กัลยา มะโนนึก,ชัชวาล สังขดิษฐ์,นภัสวรรณ เพชรคอน
สำนักพิมพ์ : ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- วิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนใน... รายละเอียด..

101

เรื่อง : รายงานวิจัย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- วิจัย

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านส่วนตัว องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบด้... รายละเอียด..

102

เรื่อง : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดเบื้องต้นของแคลคูลัสสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
ผู้แต่ง : ยุวนิตย์ หงษ์ตระกูล,ธีรวัฒน์ นาคะบุตร,อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์,ประสิทธิ์ ทองแจ่ม,
สำนักพิมพ์ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แคลคูลัส

หนังสือเล่มนี้เป็นชุดสอนเสริมโดยเสนอการนำสถานการณ์เข้ามาอธิบายแนวคิดเบื้องต้นของแคลคูลัส มุ่งเน้นให้... รายละเอียด..

103

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผู้แต่ง : ปาลีรัตน การดี,ศริศักดิ์ สุนทรไชย,พิยะดา มะลา,นภัสวรรณ เพชรคอน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

104

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : กนก เย็นขุนทด,พรพิศ เหล่าพาณิชพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม -- ไทย -- เชียงใหม่ -- วิจัย , การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่, การท่องเที่ยว -- วิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแ... รายละเอียด..

105

เรื่อง : การพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยด้วยหลักการ Benchmarking
ผู้แต่ง : สถาบันทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย, การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีป... รายละเอียด..

106

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจัง
ผู้แต่ง : ทวีป ศิริรัศมี, พรพิมมล เตียมวัง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ของที่ระลึก -- ไทย -- วิจัย , ภูมิปัญญาชาวบ้าน, สินค้า -- ไทย -- วิจัย

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหว... รายละเอียด..

107

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ฟอลท์สองจุดในระบบพิกัดเฟสโดยใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย
ผู้แต่ง : วิรัตน์ นักกรองดี,นคร ทองเล็ก,อโนชา รุ่งโรจน์วิฒนศิริ,นิพนธ์ วงค์ทา
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ระบบไฟฟ้า

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟอลท์แบบใหม่ซึ่งใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย (Injecti... รายละเอียด..

108

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป
ผู้แต่ง : ดวงพร อ่อนหวาน
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : บัณฑิต -- การจ้างงาน, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- วิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษาขอ... รายละเอียด..

109

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการสินเชื่อและภาระหนี้สินของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานประถม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : เมรีนา ปลื้มปัญญา
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สินเชื่อ, ครู--ภาวะเศรษฐกิจ, ครู--ค่าใช้จ่าย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการสินเชื่อและภาระหนี้สินของ... รายละเอียด..

110

เรื่อง : รายงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรกับแผลร้อนใน = Relationship between helicobactor pylori and recurrent aphthous ulceration
ผู้แต่ง : สิริพร ไชยมะโน, อะนัฆ เอี่ยมอะรุณ, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, สุกัญญา ลินพิศาล และมุกดา สิทธิคง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แผลร้อนใน, เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร, อาจารย์มหาวิทยาลัย -- วิจัย -- เชียงใหม่, ทันตวิทยา, ช่องปาก

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับแผลร้อนใน โดยใช... รายละเอียด..

111

เรื่อง : โครงการพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเครื่องจักสาน
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

112

เรื่อง : รายงานการวิจัย การวิเคราะห์เอนเวลอปทรานเซียนของวงจรไม่เชิงเส้นโดยการใช้การลดอันดับแบบจำลอง = Envelope transient analysis of Nonlinear circuits using model order reduction
ผู้แต่ง : เจนศึก นุชพ่วง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เอนเวลอป, ระบบสื่อสาร, ความถี่

รายงานการวิจัยเล่มนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอนเวลอปรูปคลื่น โดยนำเสนอการวิจัยตามขั้นตอน... รายละเอียด..

113

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และทัศนคติในการเรียนวิชาการเขียน 1
ผู้แต่ง : พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, คอมพิวเตอร์

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านความสามารถ... รายละเอียด..

114

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญแนะนำการซื้อ ขายหุ้น "NorthCMStock1.0" = A Stock Exchange Expert System "NorthCMStock1.0"
ผู้แต่ง : ขจรศักดิ์ คันธพนิต,ยศธร ภูมิสุทธิ์
สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : หุ้นและการเล่นหุ้น

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ "NorthCMStock1.0" สำหรับทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ใน... รายละเอียด..

115

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการสถานศึกษาของรัฐในเชิงธุรกิจ กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ = Public education management in business contex A case of Technology, Northern campus
ผู้แต่ง : ดวงพร อ่อนหวาน,ทัศนีย์ สุวานิชวงศ์,ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- กรณีศึกษา, การศึกษา -- การจัดการ

การวิจัยเรื่องการจัดการสถานศึกษาของรัฐในเชิงธุรกิจ กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ... รายละเอียด..

116

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้แต่ง : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : กัมพูชา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- วิจัย, ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว, ลุ่มน้ำโขง, อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, อินโดจีน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว, ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นผลการศึกษาของโครงการวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาก... รายละเอียด..

117

เรื่อง : การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้วิชา สถิติ 1 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบัน
ผู้แต่ง : ปาริชาติ บัวเจริญ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : แฟ้มผลงานทางการศึกษา, แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการออกแบบทางการประเมินผล สร้างแบบให้คะแนนชิ้นงาน ประเมินผลการ... รายละเอียด..

118

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในอาหารสุกรหย่านม = Utilization of wood vinegars in weanling pig diets
ผู้แต่ง : ณิฐิมา เฉลิมแสน, ปิยะศักดิ์ คงวิริยะกุล, ยรรยง เฉลิมแสน, สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์, ธัญรัตน์ จารี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สุกร -- อาหาร, สุกร -- การเลี้ยง, น้ำส้มไม้ -- การใช้ประโยชน์

รายงานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในอาหารสุกรหย่านม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ... รายละเอียด..

119

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การศึกษาทางอาชีพ--วิจัย, การศึกษาทางอาชีพ--การจัดการ--ไทย--วิจัย

รายงานการวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติการรวมทั้งปรับหลักสูตรการศึกษา ... รายละเอียด..

120

เรื่อง : graduate thesis project abstracts 2005
ผู้แต่ง : KMUTL King mongkut'sUniversity of Technology Yhonburi
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

121

เรื่อง : graduate thesis project abstracts 2006
ผู้แต่ง : KMUTL King mongkut'sUniversity of Technology Yhonburi
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

122

เรื่อง : Impact of protease activity of yeasts on wine fermentation and formation of volatile and non-volatil
ผู้แต่ง : (Dr.oec.troph.)
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

123

เรื่อง : รายงานการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย (The potential development of tourism for recreation sports and exercise)
ผู้แต่ง : อรัสธรรม พรหมมะ, ระพีพรรณ ทองห่อ, มงคล นาคนัตร์, นันทวรรณ นวลักษณ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นันทนาการ, กีฬา

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย (The poten... รายละเอียด..

124

เรื่อง : รายงานการวิจัย หม้อแปลงเทสลา แบบโซลิดสเตทสำหรับการทดลองและวิจัย
ผู้แต่ง : นคร ทองเล็ก
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : หม้อแปลงไฟฟ้า

รายงานการวิจัยนี้ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหม้อแปลงเทสลา ทั้งหลักในการทำงาน, ลักษณะของหม้อแปลง, ส่วนประก... รายละเอียด..

125

เรื่อง : กำลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน
ผู้แต่ง : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์,สมบัติกระแส จรัสกร
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ดินซีเมนต์

งานวิจัยโครงการนี้ได้กำหนดขึ้น เพื่อศึกษาถึงการแปรเปลี่ยนของค่ากำลังรับแรงอัดกับค่าความแน่นที่บดอัดใ... รายละเอียด..

126

เรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับที่ วพ.192 เรื่องผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อนโดยใช้ตระกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวม
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา,สมัคร สนทอง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

127

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ให้เนื้อหา2รูปแบบในวิชาวาดเขียนสร้างสรรค์เ
ผู้แต่ง : ชาญชัย ไชยฃาวงษ์,สุรพล มโนวงศ์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- วิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการจัดองค์ประกอบศ... รายละเอียด..

128

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาและรวบรวมองค์กรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศิลป์ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : สุรพล มโนวงศ์, เพ็ญศรี จุลกาญจน์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นิเทศศิลป์, องค์กรธุรกิจออกแบบ

การวิจัยเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงคืเพื่อศึ... รายละเอียด..

129

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารวิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : เมรีนา ปลื้มปัญญา, มานิตย์ มัลลวงค์, และมาริน ประจำดี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โรงอาหาร--มาตรฐาน--วิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่--โรงอาหาร--วิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคืเพื่อสึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเ... รายละเอียด..

130

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่องศึกษาและทดสอบการพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยใช้สีย้อม
ผู้แต่ง : มนตรี เลากิตติศักดิ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การพิมพ์ผ้า, การพิมพ์ลายผ้า, สีย้อมและการย้อมสี

การวิจัยเรื่องศึกษาและทดสอบการพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยใช้สีย้อม มีการศึกษาเกี่ยวกับการนำสีย้อมเคมีที่ผู้ประกอ... รายละเอียด..

131

เรื่อง : รายงานการศึกษา การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา ประจำเดือน มีนาคม 2540
ผู้แต่ง : ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
สำนักพิมพ์ : ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คุณภาพน้ำ -- แม่น้ำปิง, คุณภาพน้ำ

รายงานการศึกษาเล่มนี้ ได้ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำ และให้ดัช... รายละเอียด..

132

เรื่อง : รายงานผลการวิจัย การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนากากตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่ (เล่ม 1) = The use of nuclear technique for the development of new resources (Volume 1)
ผู้แต่ง : ณัฐธยาน์ เปียแดง
สำนักพิมพ์ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การหมุนเวียนกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ -- วิจัย, การฆ่าเชื้อโรคและพยาธิด้วยรังสี -- วิจัย

รายงานผลการวิจัยเล่มนี้ ให้ข้อมูลการวิจัยที่น่าสนใจหลากหลายเรื่อง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบในกากตะ... รายละเอียด..

133

เรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.180 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง การหาความสัมพันธ์ระหว่าง DCP กับ Unsoaked CBR ของดินและวัสดุมวลรวมในห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์, พรพรหม จันทร์เจริญ
สำนักพิมพ์ : กรมทางหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การบดอัดดิน, ดิน -- การทดสอบ -- เครื่องมือและอุปกรณ์, ปฐพีกลศาสตร์ -- การทดสอบ -- เครื่องมือและอุปกรณ์, วัสดุมวลรวม -- การทดสอบ

เครื่อง Dynamic Cone Penetrometer หรือเครื่อง DCP เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบหาค่า CBR ของดินและวัสดุม... รายละเอียด..

134

เรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ผู้แต่ง : กัลยกร ขุนเอียด,พรเทพ สรนันท์,เตือนใจ อาชีวะพนิช
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี -- วิจัย, บัณฑิต -- การจ้างงาน, การสมัครงาน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสำรวจ วัตถุประสงคืเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห้นของผู้สำเร็จการศึกษาใน... รายละเอียด..

135

เรื่อง : รายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สมรรถภาพทางวิชาชีพและเจตคติของช่างเทคนิคโลหะตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้แต่ง : เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์, พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล, ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ช่างโลหะ --เจตคติต่อการประกอบวิชาชีพ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี -- วิจัย

งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพและเจตคติทางด้านวิชาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผ... รายละเอียด..

136

เรื่อง : รายงานการศึกษา โครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
ผู้แต่ง : วิพรรณ ประจวบเหมาะ,นภาพร ชโยวรรณ,มาลินี วงษ์สิทธิ์,ศิริวรรณ ศิริบุญ,บุศริน บางแก้ว,ชเนตตี มิลินทางกู
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ผู้สูงอายุ -- ไทย -- สถิติ, ผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, ผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคม, ผู้สูงอายุ -- ไทย -- การดำเนินชีวิต, ผู้สูงอายุ

รายงาน การติดตามและประเมินผล แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 นำเสนอข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และเช... รายละเอียด..

137

เรื่อง : รายงานการศึกษา ความแตกต่างระหว่าท้องถิ่นกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ศึกษาเปรียบเท
ผู้แต่ง : ปรีนวรรณ สุวรรณสูนย์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

138

เรื่อง : การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย ระยะที่ 1 พ.ศ. 2540
ผู้แต่ง : พันธณีย์ วิหคโต
สำนักพิมพ์ : กรมวิชาการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การวัดผลทางการศึกษา -- ไทย, การศึกษา -- แบบทดสอบ

ในการศึกษาศักยภาพของเด็กไทย ได้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบวัดที่มีมาตรฐานและเหมาะสม เพื่อการศึกษาศักภาพของไท... รายละเอียด..

139

เรื่อง : Journal of Science Technology and Humanities vo.l5 : no1-2 January - December 2007
ผู้แต่ง : BURAPHA UNIVERSITY
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : Humanities -- Periodicals, Science -- Periodicals, Technology -- Periodicals

Journal of Science Technology and Humanities. The Journal of Science, Technology and Humanities foc... รายละเอียด..

140

เรื่อง : รายงานผลการวิจัย การศึกษาและแปรรูปสารสกัดจากพืชเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกรด - เบส
ผู้แต่ง : ผศ.ศศิธร ปรือทอง,คชรัตน์ ทองฟัก,ผศ.สุวารี สายจีน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

141

เรื่อง : รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา AIDS
ผู้แต่ง : สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ คณะอนุกรรมการบริหาร
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โรคเอดส์ -- ไทย

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมงานวิจัย เกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบันทวีควา... รายละเอียด..

142

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง นิโครสันไฮโดรมิเตอร์สำหรับปฏิบัติการพื้นฐาน
ผู้แต่ง : สมาน ส่งตระกูล,วรากรณ์ ศิริงาม,เอกชัย ตันมล,คำจันทร์ อินต๊ะวงค์
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : นิโครสันไฮโดรมิเตอร์

เนื่องจากเครื่องมือชุดนิโครสันไฮโดรมิเตอร์ ที่มีอยู่เป็นเครื่องมือที่ทางภาควิชาฟิสิกส์ได้ซื้อมาจากต่... รายละเอียด..

143

เรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการทำลำไยอบแห้งโดยวิธี Freeze-drying
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ลำไย, ลำไยอบแห้ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการทำลำไยอบแห้งโดยวิธี Freeze-drying มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำลำไ... รายละเอียด..

144

เรื่อง : การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ศุนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สำนักพิมพ์ : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย (ภาคเหนือ), อาหารแปรรูป -- ไทย (ภาคเหนือ), อาหารแปรรูป -- คุณภาพ

รายงานนี้เป็นรรายงานฉบับหลักของโครงการวิจัย "การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จัง... รายละเอียด..

145

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ผู้แต่ง : ปรีชา วงศ์ทิพย์,ชรินทร์ มั่งคั่ง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โครงการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย, ชุมชน, งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์, ครอบครัว -- ลำพูน. อำเภอบ้านธิ, การพัฒนาชุมชน -- ลำพูน. อำเภอบ้านธิ

การประเมินโครงการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศ... รายละเอียด..

146

เรื่อง : รายงานการวิจัย การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพในงานชุบผิวแข็งแบบแพ็คคาร์บูไรซิ่งของเหล็กคาร์บอนต่ำ
ผู้แต่ง : เดช เหมือนขาว,สมพัฒน์ นาเลา,ยงยุทธ ดุลยกุล,วิทยา ศิริคุณ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โลหะ -- การชุบแข็ง, โลหะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการชุบผิวแข็งแบบแพ็คคาร์บูไรซิ่งของเหล็กคา... รายละเอียด..

147

เรื่อง : รายงานผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2550
ผู้แต่ง : สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์ : สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ไหม, หม่อน, สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- รายงาน

รายงานผลงานวิจัยเล่มนี้ ได้รวบรวมผลงานค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการ จำนวน 8 แผนงานวิจัย 25 เรื่อง ที่เกี... รายละเอียด..

148

เรื่อง : รายงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,อรสา ปานแก้ว,วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ,จินดา ขลิบทอง,อบเชย วงค์ทอง,จิตต์กันยา จูจ้อย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

149

เรื่อง : ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง : สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ, รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เชียงราย -- ประวัติศาสตร์, เชียงราย -- ชื่อภูมิศาสตร์, หมู่บ้าน -- ประวัติ -- เชียงราย, ภาษาถิ่นไทยเหนือ -- การศึกษาเฉพาะกรณี

โครงการวิจัยเรื่อง "ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย" มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการได... รายละเอียด..

150

เรื่อง : งานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- ผลงานวิจัย, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- สาระสังเขป

หนังสือรวบรวม ผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานการศึ... รายละเอียด..

151

เรื่อง : การเปิดรับวัฒนธรรมข้ามชาติกับภาวะทางจริยธรรมของเยาวชนไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
ผู้แต่ง : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : เยาวชนกับศีลธรรมจรรยา

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราห์ความสัมพันธ์ของการเปิดรับวัฒนธรรมข้ามชาติกับภาวะทางจริยธ... รายละเอียด..

152

เรื่อง : ความคุ้มค่าของการส่งเสริมแรงงานไทยไปต่างประเทศ = Advantages and disadvantages of Thai labour exporting promotion
ผู้แต่ง : ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, วิภาดา สุวรรณประภา, สุชาดา สนามชวด
สำนักพิมพ์ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การย้ายถิ่นของแรงงาน, แรงงาน -- ไทย, แรงงานต่างด้าวไทย

ความคุ้มค่าของการส่งเสริมแรงงานไทยไปต่างประเทศ = Advantages and disadvantages of Thai labour exporti... รายละเอียด..

153

เรื่อง : โครงการสมองไหลกลับ : สถานะดำเนินการ มาตรการเสริมและปัจจัยกำหนดความสำเร็จ
ผู้แต่ง : ไว จามรมาน, กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์, รัชฎาพร สะละหมัด, ปริญญา ปิตินิตย์นิรันดร์, สมสุข จันทรศร
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การพัฒนากำลังคน -- ไทย, สมองไหล -- ไทย, โครงการสมองไหลกลับ

โครงการสมองไหลกลับ : สถานะดำเนินการ มาตรการเสริมและปัจจัยกำหนดความสำเร็จ เป็นโครงการเพื่อการแก้ไขปัญ... รายละเอียด..

154

เรื่อง : บทบาทของบริษัทภิบาลในการกำกับดูแลคุณภาพชองทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทย
ผู้แต่ง : รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

155

เรื่อง : ประชากรวัยกลางคน การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้า
ผู้แต่ง : มัทนา พนารามัย, สมบุญ ยมนา, กัลยา ไทยวงษ์, เนาวรัตน์ คำสามาถ, สมคิด ผลนิล
สำนักพิมพ์ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การวางแผนผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ -- การดูแล, ผู้สูงอายุ -- ชีวิตทางสังคม

ประชากรวัยกลางคน การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้า เ... รายละเอียด..

156

เรื่อง : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ผู้แต่ง : สำนักงานสนันสนุนการวิจัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

157

เรื่อง : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร
ผู้แต่ง : สำนักงานสนันสนุนการวิจัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

158

เรื่อง : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง : สำนักงานสนันสนุนการวิจัย
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

159

เรื่อง : การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี
ผู้แต่ง : เทวารักษา เครือคล้าย,ชลธร ปั่นเจริญ,ชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ,สุญาณี สุทธิพงศ์
สำนักพิมพ์ : กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : คุณภาพน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ), น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- ไทย (ภาคเหนือ), ฟลูออไรด์

รายงานการวิจัย การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดย... รายละเอียด..

160

เรื่อง : รายงานการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน = The development of the public networked services of digital knowledge and information resources
ผู้แต่ง : สมพร พุทธาพิทักษ์ผล,วรนุช สุนทรวินิต,นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์,พรทิพย์ สุวันทารัตน์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ห้องสมุดดิจิตอล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นนทบุรี, ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

รายงานการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน เรื่อง นนทบุรี ท้องถิ่นข... รายละเอียด..

161

เรื่อง : ผลการวิจัย โครงการการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดคั่ว (Zea mays L. evorata) เพื่อการค้า = Popcorn (Zea mays L. evorata) Varietal improvement and Development for Commercial Use
ผู้แต่ง : คมสัน อำนวยสิทธิ์,ประพฤติ พรหมสมบูรณ์,ปัทมา ศิริธัญญา,สุภาพร รัตนาพันธ์,สุภาวดี ตั้งธีรวัฒนะ,อรวรรณ
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : ข้าวโพด -- การปรับปรุงพันธุ์ -- วิจัย

รายงานผลงานวิจัยฉบับนี้เป็นผลการทดลองจากโครงการการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดคั่วเพื่อการค้า ที่ดำ... รายละเอียด..

162

เรื่อง : การจัดการธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ
สำนักพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โฮมสเตย์ , การท่องเที่ยวโดยชุมชน

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการจัดการธุรกิจบ้านพักแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน... รายละเอียด..

163

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเรียนในการจัดการศึกษาของเอกชน
ผู้แต่ง : กลุ่มวิจัยและประเมินผล กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การศึกษาเอกชน -- วิจัย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเรียนในการจัดการศึกษาของเอ... รายละเอียด..

164

เรื่อง : รายงานการวิจัย สภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้แต่ง : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

165

เรื่อง : การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 5
ผู้แต่ง : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

166

เรื่อง : โครงการสำรวจสถานการณ์ การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปบางชนิด ปีงบประมาณ 25
ผู้แต่ง : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

167

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินโครงการ สำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย
ผู้แต่ง : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

168

เรื่อง : โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมห
ผู้แต่ง : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

169

เรื่อง : โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ ปีงบประมาณ 2551
ผู้แต่ง : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

170

เรื่อง : ผลงานวิจัยภายใต้โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
ผู้แต่ง : กองส่งเสริมเทคโนโลยี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

171

เรื่อง : การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ผู้แต่ง : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

172

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของระบบประปาห
ผู้แต่ง : วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง,อุดม โชคสุชาติ,สุวณี คัมมกสิกิจ,เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

173

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาค่าความลึกที่เหมาะสมของการเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีศึกษา บ่อน้ำบาดาลที่เจ
ผู้แต่ง : วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแสง,สุวณี คัมมกสิกิจ,มาโนช วงษ์สวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

174

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ
ผู้แต่ง : ผศ.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์,พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล,ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

175

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในสระน้ำหลังโรงอาหารภายในวิทยาเขตภาคพายัพ
ผู้แต่ง : ครรชิต เงินคำคง,ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

176

เรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชิ้นงานในกรรมวิธีการกดตัดและดันกลับ
ผู้แต่ง : นทีชัย ผัสดี,เกรียงไกร ธารพรศรี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

177

เรื่อง : ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551
ผู้แต่ง : มูลนิธิโครงการหลวง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

178

เรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและรูปแบบการตลาดเครือข่าย
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

179

เรื่อง : รายงานผลการวิจัย เรื่อง การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนากากตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่ (เล่ม 3)
ผู้แต่ง : ณัฐธยาน์ เปียแดง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

180

เรื่อง : รายงานผลการวิจัย เรื่อง การนำ Technical Textile มาใช้เป็นวัสดุกันกระแทกในการบรรจุหีบห่อกล้วยหอมทองอิ
ผู้แต่ง : ผศ.สาคร ชลสาคร
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

181

เรื่อง : รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบวัดผลภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส
ผู้แต่ง : จันทนี อุทธิสินธุ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

182

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง กิจนิสัยทางการเรียนของนักศึกษาในแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโ
ผู้แต่ง : อัครเดช อยู่ผาสุข,อรนุช สมภักดี,ธีระชัย สุขสด
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

183

เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ผู้แต่ง : นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ และคณะ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

...... รายละเอียด..

184

เรื่อง : โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548 ชุดทดลองปฏิบัติการออกแบบวงจรด้วยชิป CPLD = IC design laboratory with CPLD
ผู้แต่ง : สุจิตรา จีระวงษ์,สิทธิชัย จีระวงษ์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์, วงจรดิจิตอล

รายงานการวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรรวมโดยใช้ไอซี CPLD เบอร์ XC 9572 อีกทั้งเป็นการเพิ่มชุดทดลองทา... รายละเอียด..

185

เรื่อง : การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
ผู้แต่ง : สุนันทา สมพงษ์, นิตยา พุทธโกษา, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : สมุนไพร -- เภสัชฤทธิ์วิทยา -- วิจัย -- การประชุม, สมุนไพร -- วิจัย -- การประชุม, การรักษาด้วยสมุนไพร -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม

การวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับผู้สนใจ ผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐแ... รายละเอียด..

186

เรื่อง : การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2551 = The 2008 hotels and guest houses survey
ผู้แต่ง : กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : โรงแรม -- ไทย -- การสำรวจ -- วิจัย, บ้านพักรับรอง -- ไทย -- การสำรวจ -- วิจัย, การจัดการโรงแรม -- ไทย -- การสำรวจ -- วิจัย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ เอกชน นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และวางแผนพัฒนากิจกรรม... รายละเอียด..

187

เรื่อง : สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : การอ่าน -- ไทย -- วิจัย, การอ่าน -- การสำรวจ -- วิจัย

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การอ่านหนังสือของประชาชน โดยมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น อัตราก... รายละเอียด..

188

เรื่อง : การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหนังสือ : RMUTL eBooks
หัวเรื่อง : -

เพื่อศึกษาวิจัยเอกสารและสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงาน...... รายละเอียด..

189

 
 
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-189 จากทั้งหมด 189 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ RMUTL
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.224.91.58    

Warning: Unknown: open(sessions\sess_5333f1a9c91b9117f93f3dd432fbe3a3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (sessions) in Unknown on line 0